top of page

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er "Havkajakklubben Malik", og dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.
 

§ 2

Foreningens formål er at fremme forståelsen for den grønlandske kultur samt at bygge grønlandske havkajakker, samt beslægtede fartøjer fremstillet af naturmaterialer.
 

§ 3

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der interesserer sig for den grønlandske kultur og bygning af grønlandske havkajakker.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§ 4

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves forud, terminer fastsættes af generalforsamlingen.
 

§ 5

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med et varsel på mindst 14 dage, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldingen har virkning.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før gælden er betalt.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem af anden årsag end kontingentrestance, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse, have skriftligt lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion behandlet ved førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 6

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hver år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden www.havkajak-malik.com, eller ved udsendelse af e-mail eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordnen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.

 

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Evt.
   

§ 8

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog §14 og §15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Afstemning om eksklusion skal altid foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan bestyrelsen nægte dagsordnen behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6 stk. 1.

 

§ 10

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i ulige år og 3 medlemmer på valg i lige år. Ved generalforsamlingen i 2003 trækkes lod blandt de to nye bestyrelsesmedlemmer om, hvem der er på valg.

 

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvor der vælges en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, der afholdes dog mindst 1 bestyrelsesmøde i kvartalet.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst formanden samt et medlem mere er til stede. I formandens forfald indtræder kassereren i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formanden og kassereren, eller en af den/dem bestyrelsen har befuldmægtiget.
Optagelse af lån og kreditter, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kan kun foretages efter forudgående godkendelse på en generalforsamling, hvor forholdet har været særskilt behandlet. I sådanne forhold tegnes foreningen af alle medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med en revisorpåtegning.
Driftsregnskab og status fremlægges for foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, men kan dog rekvireres ved foreningens kasserer 14 dage før.

 

§ 13

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jvf. § 7.
Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, fordres at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage, med sædvanlig varsel, til ny generalforsamling. Denne forsamling er da beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og til vedtægtsændringer kræves da, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 

§ 15

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden 8 dage, hvor beslutning kan træffes ved at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Evt. formue skal dog bruges til almen nyttige formål i henhold til § 2. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling
Faaborg, den 7. november 1992
Lars Bjørn

Ændring vedtaget på generalforsamling
Faaborg, den 22. februar 1994
Anni Bonde Jensen

Ændring vedtaget på generalforsamling
Faaborg, den 12. marts 2002
Poul Hansen

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Faaborg den 6. april 2010

Lars Bjørn

bottom of page