Generalforsamling i Havkajakklubben Malik

Årsberetning 2020 PDF

2021

Generalforsamlingen den 30. marts er aflyst p.g.a. forsamlingsforbud på over 5 personer indendørs.

2020

Generalforsamling i Havkajakklubben Malik, tirsdag d. 10. marts 2020, kl. 19.00 – ca. 22

 

Generalforsamlingen blev holdt i Maliks klubhus i Vestergade i Faaborg.

 

Generalforsamlingen blev indledt med, at vi sang Malik-sangen – Anne sang for.

 

1) Valg af dirigent

 

Hans Christoffersen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, nemlig 15. februar 2020.

 

2) Formandens beretning

 

Formand for Malik, Lars Bjørn Christiansen, bød velkommen til foreningens 29. generalforsamling, fortalte, at Malik har 90 medlemmer og takkede for det store fremmøde. Dernæst gennemgik han foreningens mange aktiviteter gennem det seneste år: Ved søsætningen i maj blev 13 kajakker navngivet – heraf 10 nye. Der har været aftensejladser med nye sejlere, adskillige ællinger og deltagere i undervisning op til Malikprøven har været på vandet. Malikprøven er en forudsætning for at man kan være med til at sejle over åbent vand. Der har typisk været op til 20 deltagere i aftensejladserne. Til de lange sejlture har der været mellem 4 og 10 deltagere. Der har været to weekends med lege- og øvedage. Her er der bl.a. trænet vendinger og makkerredning. Lars opfordrede alle til at deltage. Det er vigtigt for sikkerheden i Maliks aktiviteter, at alle er fortrolige med f.eks. makkerredning, er vant til at sejle i bølger, og kender egne begrænsninger. Hold øje med aktivitetskalenderen.

 

Malik holdt et fællesarrangement med Faaborg Kajakklub. Der var begrænset fremmøde. Drejøturen måtte aflyses på grund af dårligt vejr. Måneskinssejladsen blev afviklet i skyet vejr. Lars udtalte et ønske om, at medlemmerne er på Facebook fordi det giver mulighed for at samle deltagere til spontane arrangementer, når forholdene indbyder til det.

 

I 2019 var Faaborg sluthavn for Fyns Rundt for Gamle Træskibe. Der var fest på havnen, og Malik havde aktiviteter både på vandet: I form af en fornem opvisning i den nye jollehavn, og oppe på havnen, hvor der var ølsalg og en stand, hvor der blev fortalt om Maliks bygning af grønlandske kajakker. I 2020 kommer træskibene forbi Faaborg på en tirsdag midt i sejladsen – så må vi se, hvad vi kan byde ind med.

 

Outdoor Sydfyn 2019 var en begrænset succes for Malik.

 

I 2019 var der tur til Nakskov Fjord med ca. 10 deltagere. Det var en succes, og der bliver også en tur i 2020. 2019 bød også på en tur til Vestjylland for at se sort sol. Der var ingen stære, men deltagerne hyggede sig med at samle og fortære stillehavsøsters. Vi gentager turen i 2020.

 

I september 2019 startede byggesæsonen og alle ti pladser var optaget. Søsætningen finder sted søndag d. 3. maj 2020.

 

I december 2020 var der juletræsfest med 75 deltagere. Maden fra Føtex lod desværre en del tilbage at ønske. Måske vil nogle af medlemmerne lave maden i 2020 – ellers skal vi finde en ny leverandør.

 

13. december 2019 var der Luciasejlads – godt nok kun med 4 deltagere fra Malik. Det Hvide Pakhus forkælede deltagerne med varm mad. Til nytårskuren ved Dyreborg Skov var der varm karrysuppe og knaldfyrværkeri til de ca. 50 deltagere.

 

Munkholmprojektet skrider fremad. Opfyldningen er færdig, og der arbejdes på at lave sikring af molen med fiberdug og glacis. Pontonerne monteres midt i april 2020, og Jollehavnen skal indvies i dagene 8. - 10. maj. Malik har fået en grund på ca. 300 m2, hvor der forhåbentligt skal opføres et nyt klubhus. Lokalplanen forventes klar i midten af 2021, men kommunen har meddelt, at vi kan regne med at få tilladelse til at bygge. Der er lavet en foreløbig tegning af et nyt klubhus – mere om det i punkt 5).

 

Lars sluttede af med at takke alle Maliks medlemmer for deres store arbejde og engagement. Han oplyste også, at der er brug for faste medlemmer til foreningens forskellige udvalg, så Malik kan blive mere mangfoldig.

 

Dirigent Hans takkede Lars og bestyrelsen for deres arbejde.

 

Der var et spørgsmål fra generalforsamlingen vedrørende brug af Facebook. Lars understregede, at Facebookopslag altid vil blive fulgt op – eller først udkomme – med en mail fra bestyrelsen, når der er tale om aktiviteter, der har deres oprindelse i bestyrelsen. Facebook er bare nyttig, hvis vejret er godt og nogle medlemmer hurtigt vil samle en flok til en tur.

 

3) Fremlæggelse af regnskab Kasserer Jørgen Madsen fremlagde regnskabet for 2019.

 

Regnskabet gav et overskud på kr. 23.000. Heraf er 20.000 overført til vores konto til et nyt klubhus. Der har været indtægter på 123.000 kr. i 2019, inkluderet tre tørdragter sponsoreret af Sydbank. Af aktiver har vi kr. 147.000,- som skal benyttes til nyt klubhus. Vi forventer, at det i alt vil beløbe sig til 4 – 5 mio. så der er et stykke vej endnu. Vi har en smule gæld til fyringsolie, som skal bogføres i 2020, men Malik har en god økonomi.

 

4) Fastsættelse af kontingent og budget for 2020

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet på kr. 550,- årligt forblev uændret. Det vedtog generalforsamlingen. Budgettet for 2020 ligner årsregnskabet for 2019. Vi regner med en omsætning på kr. 111.000,- og et overskud på ca. kr. 20.000,- Vi skal helst have fuldt hus med hensyn til kajakbygning (10 stk.)

 

5) Indkomne forslag

 

Bestyrelsen foreslår, at Malik går videre med planerne om et nyt klubhus ved den nye jollehavn i Faaborg. Formand Lars Bjørn viste på storskærm de tegninger som arkitekt Peder har lavet til et klubhus. Byggegrunden ligger i kote 170 cm, og der skal højvandssikres op til kote 300 cm. Vi ønsker et 0-energihus med luft/luft-varmepumpe og solceller på taget. Vi vil gerne bygge 300 m2 á omkring 15.000 kr. Lars fortalte, at arkitektens tegninger er foreløbige, og der skal arbejdes med detaljerne i husets indretning. Her skal Maliks håndværkere og bygmestre Peter og Bjerne på banen. I det næste halve år skal der arbejdes med ansøgninger til diverse fonde. Kommunen har betalt for den nye jollehavn, og skal senere søge midler fra A.P.Møller og RealDania til det nye Øhavsmuseum, højvandssikring m.v. Derfor har vi aftalt med kommunen, at Malik ikke søger midler fra de samme to fonde. Det er der imidlertid løsnet op for nu, så vi må søge RealDania til konkrete delprojekter som f.eks. højvandssikring. Vi får behov for støtte til at søge midler/fonde. Lars oplyste, at fondene gerne ser en vis grad af egenbetaling, og at kommunen signalerer, at den er med på projektet. Det har kommunen i høj grad vist ved at betale for selve havnen. Malik udarbejder oplæg – måske har fonde også forslag til indretning. Når vi forhåbentligt når til byggefasen, skal der være professionel ledelse af arbejdet. Det blev oplyst, at det i øjeblikket er muligt at låne én mio. til ca. kr. 4.000,- pr. måned – svarende til vores nuværende husleje.

 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte med projektet.

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

 

Knud Buch og Jesper Vagn Christensen var på valg. De blev begge genvalgt.

 

Suppleant Birthe Godske var på valg og blev genvalgt.

 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Revisor Flemming Buch og revisorsuppleant Hans Pade blev begge genvalgt.

 

8) Eventuelt

 

Birthe fortalte, at hun arbejder på en sommertur i uge 34 (Midt i august). Turen går til Isefjorden med ophold på Orø Camping

 

Henning fortalte, at Vestjyllands Høvlehus efterlyser gamle redskaber til bearbejdning af træ, så hvis der er nogen, der har gammelt værktøj liggende, er der en mulighed for at donere.

 

Gisela fortalte, at Bøjden Gamle Færgehavns bestyrelse overvejede at opkræve betaling for isætning af kajakker. Lars Bjørn lovede, at prøve at lave en aftale med Færgehavnens bestyrelse.

 

Anne foreslog, at Maliksangen fik tilføjet et fødselsdagsvers.

 

Det blev til sidst oplyst, at medlemmerne gerne må tage gæster med den første tirsdag i hver måned.

Download Referat af Generalforsamlingen HER.

 

Referat:

Jesper Vagn Christensen

Faaborg 15.03.2020​